Introducing the new GLB

For a more meaningful strength

ครั้งแรกกับ Mercedes-Benz ONLINE SHOWROOM
พบกับ The new GLB ยนตรกรรมเอนกประสงค์ พร้อมกับความสามารถอันรอบด้าน พร้อมปรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย

Online Exclusive Offer
พิเศษ! เมอร์เซเดส-เบนซ์ ขอมอบสิทธิพิเศษเฉพาะเพื่อลูกค้าที่ออกรถ GLB 200 Progressive ผ่านโชว์รูมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 ร่วมลุ้นรับทองคำหนัก 38 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท
arrow จองผ่านโชว์รูมออนไลน์
ขั้นตอนการร่วมลุ้นรับทองคำ มูลค่า 1 ล้านบาท
1. เข้าไปที่โชว์รูมออนไลน์ คลิก
2. ขอใบเสนอราคา
3. ติดต่อผู้จำหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ
4. ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน
กติกาและเงื่อนไขการจับรางวัลทองคำ 96.5% น้ำหนัก 38 บาท มูลค่า 1,000,000 บาท สำหรับการซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์
รุ่น GLB 200 Progressive ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

Terms and conditions of 96.5% gold
, weight 38 Baht value 1,000,000 Baht lucky draw for purchasing a Mercedes-Benz GLB 200 Progressive
during July 15th 2020 to September 30th 2020
 
 1. ผู้จองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น GLB 200 Progressive กับผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ จะต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุลหรือชื่อนิติบุคคล เบอร์ติดต่อ และอีเมลของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.mercedes-benz.co.th และได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนรับคำขอจาก Mercedes-Benz Store แจ้งกลับไปยังอีเมลที่ระบุ และผู้จองจะต้องรับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิร่วมชิงโชคทองคำ 96.5% น้ำหนัก 38 บาท มูลค่า 1,000,000 บาท 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ

  Each booking of the GLB 200 Progressive via our authorized dealer is entitled to 1 lucky draw chance to win 38 Baht of 96.5% gold with the value of exactly 1,000,000 Thai Baht. To be eligible to join the lucky draw each participant must:
  • Online registration on our webpage www.mercedes-benz.co.th. by providing the name or company’s name, contact number and email address
  • Received a confirmation email from Mercedes-Benz Store 
  • Received the booked vehicles within the time period of 15th of July 2020 and 30th of September 2020.

 2. ผู้จองจะต้องลงนามรับทราบกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล และต้องมีชื่อ นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่จองตรงกันทั้งใน (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (ข) เอกสารการรับทราบกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล (ค) เอกสารการส่งมอบรถยนต์รุ่น GLB 200 Progressive ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น (ขอสงวนการตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่การซื้อรถยนต์ที่ไม่มีการลงนามรับทราบกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล)

  The participant signed to accept the terms and conditions of the lucky draw. The registered name of participant or legal entity must appear in all of the following documents:
  • Booking of the car on the website
  • Signed Terms & Condition for lucky draw
  • Proof of delivery of GLB 200 Progressive during the period of 15th of July 2020 and 30th of September 2020

 3. การยกเลิกการซื้อรถยนต์ก่อนการรับรางวัลถือเป็นการสละสิทธิในการเข้าร่วมจับรางวัลโดยปริยาย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่ทำการจองจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จก่อนการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์เท่านั้น

  The cancellation of the purchasing vehicle terminates the right of the subscriber to participate in the luck draw. Any subsequent change to be original booking and online registration must be completed according to the item 1 under the terms and conditions before completed the purchased vehicle transaction only.

 4. การจับรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมการปกครอง จะเป็นผู้ทำการควบคุมการจับรางวัลเพื่อความโปร่งใส และจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่โชว์รูมของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.mercedes-benz.co.th

  The lucky draw will take place on October 15th, 2020 by 10:00 am at Mercedes-Benz (Thailand) Limited (Head Office). The government office of Provincial Administration Department will participate and supervise the luck draw process. The winner will be announced on October 20th, 2020 at authorized dealers of Mercedes-Benz (Thailand) Limited via registered mail and MB website www.mercedes-benz.co.th.

 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ (ก) สำเนาอีเมลยืนยันการลงทะเบียนรับคำขอจาก Mercedes-Benz Store (ข) สำเนาเอกสารการส่งมอบรถยนต์ (ค) เอกสารลงนามรับทราบกติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัล

  The winner must prove his/her identity by (a) the copy of registration email from Mercedes-Benz Store (b) the copy of vehicle delivery form (c) the acceptance of these terms and conditions (d) the copy of his/her identify (copy of foreigner passport) or the copy of company affidavit together with the copy of identify of authorized director in order to receive the lucky draw prize.

 6. คำตัดสินของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สุด

  The Company’s decision on the lucky draw shall be final.

 7. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ใช้ชื่อ รูปภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใด ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือทางการตลาดของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัล

  The winner allows the Mercedes-Benz (Thailand) Limited and Mercedes-Benz Authorized dealers nationwide use pictures, voice record and other information of participants and/or winner for any public relations and/ or media activity for commercial or marketing purpose without any compensation payable to participants or winner.

 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องมาเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลที่บริษัทฯ จัดขึ้น ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ เลขที่ 11/1 เอไอเอสาทรทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  The winner agree to participate in the hand-over of the luck draw prize ceremony at Mercedes-Benz (Thailand) Limited, at AIA Sathorn Tower 20th floor 11/1 South Sathorn Road Yannawa Sathorn Bangkok.

 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จากราคาทองคำแท่งตามประกาศของสมาคมการค้าทองคำ ณ วันที่รับของรางวัล รวมทั้งค่ากำเหน็จ ณ วันที่ทำของรางวัล (ถ้ามี) ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  The winner of the lucky draw is responsible for payment of 5% withholding tax and 7% VAT based on gold bar price announced by Gold Traders Association at the date of receiving of gold including the goldsmith’s charge (if any). The lucky draw prize cannot be changed or be refunded in cash.

 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ได้รับรางวัล ในกรณีผิดกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล และของรางวัลจะมอบให้แก่ผู้มีสิทธิรับรางวัลลำดับถัดไปแทน

  MBTh reserves the right to disqualify the lucky draw winner in case the incomplete and/or violate the terms and conditions. MBTh reserved the right to present the prize to the replacement of lucky draw winner.

 11. กรรมการผู้บริหารของผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

  The directors of authorized dealer nationwide, Employee and immediate family members of Mercedes-Benz (Thailand) Limited, Mercedes-Benz Manufacturing (Thailand) Limited, Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Limited, Daimler Commercial Vehicle (Thailand) Limited and authorized dealers are not eligible to participate in the lucky draw.

  ใช้ใบอนุญาต เลขที่ 927/2563 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครองเขตสาทร กรุงเทพมหานคร


รายชื่อผู้จำหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ
 1. บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
 2. บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
 3. บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
 4. บริษัท เบนซ์เพชรรัตน์ จำกัด
 5. บริษัท เบนซ์เภตรา จำกัด
 6. บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด
 7. บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด
 8. บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
 9. บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด
 10. บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันทวี ออโต้ มาสเตอร์
 12. บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด
 13. บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จำกัด
 14. บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด
 15. บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงราย จำกัด
 16. บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด
 17. บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด
 18. บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด
 19. บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด
 20. บริษัท เอ็มบี รามอินทรา จำกัด
 21. บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
 22. บริษัท พิษณุโลกนามทอง จำกัด
 23. บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 24. บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด
 25. บริษัท สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
 26. บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด
 27. บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
 28. บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา ราชดำเนิน)
 29. บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน)
 30. บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา ลุมพินี)
 31. บริษัท ที เอส ที เมอร์เซเดส เบนซ์ จำกัด
 32. บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด
 33. บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด
 34. บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด
 35. บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
 36. บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด
เพราะโลกมีเรื่องราวต่างๆ ให้ออกไปค้นหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ชีวิต จะมีรถยนต์คันใดที่สามารถทำได้รอบด้าน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้คุณได้เหมือนกับ The new GLB คันนี้ ครั้งแรกกับที่สุดแห่งยนตรกรรมตระกูล SUV โดยสาร 7 ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมมอบพื้นที่โอ่โถง กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในรถยนต์ segment เดียวกัน พร้อมระบบความปลอดภัยแบบฉบับ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตอบรับกับทุกการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อจิตวิญญาณเสรี
แห่งการเดินทางที่พร้อมไปกับคุณทุกเส้นทาง
arrow รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเคยด้วย LED High
สัมผัสเทคโนโลยีระดับสูง MBUX และ Mercedes me connect
มอบพื้นที่อันกว้างขวาง เบาะที่นั่ง 3 แถว ปรับรูปแบบได้ตามการใช้งาน

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

Facebook
Instagram
YouTube